Ангилал

ХЭРЛЭН СУМЫН 12 ДУГААР ЦЭЦЭРЛЭГТ МӨРДӨГДӨХ ХӨДӨЛМӨРИЙН ДОТООД ЖУРАМ

НЭГ: Ерөнхий зүйл 1.1 Монгол улсын Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 12 дугаар бүлгийн 130 дугаар зүйлийн хөдөлмөрийн дотоод журам, 131.1 –ийн ажил олгогч нь ажилтан төлөөлөгчдийн саналыг харгалзан хөдөлмөрийн эрх, үүргээ хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах зорилготой ба энэхүү журам нь төрийн үйлчилгээний албан хаагчдын ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, ажлын цагийг үр бүтээлтэй ашиглах, шударга хөдөлмөрлөх, багш ажилчдаас байгууллагынхаа эрхэм зорилго, ажилтнуудын ажлын байрны тодорхойлолтонд тусгагдсан зорилго

Дэлгэрэнгүй